ZJAWISKO KORUPCJI

Korupcja nie jest jednak zjawiskiem makro­ekonomicznym, makrospołecznym, lecz mikro- deformacją lub ciągiem mikrodeformacji poja­wiających się w systemie społecznego podziału: w życiu codziennym, w kontaktach mię­dzyludzkich. Ciąg ten sumując się, narastając, może ostatecznie doprowadzić do poważnych deformacji na poziomie makro. Na podstawie powyższych rozważań możemy korupcję zdefi­niować następująco: korupcja jest aktem, w trakcie którego osoba odpowiedzialna za ustałony społecznie system podziału dóbr narusza go na czyjąś korzyść, za co otrzymuje od korzy­stającego jakąś gratyfikację lub chociażby jej oczekuje. Z powyższego określenia wynika, że skorum­powani mogą być nie tylko urzędnicy w służbie publicznej, ale każdy, kto w społecznym po­dziale pracy znajdzie się  na stanowisku, na którym może decydować o podziale jakichś dóbr.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)