ZAKAZY I OGRANICZENIA

Zakazy i ograniczenia trzeba utrzymywać na poziomie niezbędnego minimum, gdyż każdy zakaz ogra­niczający, a zwłaszcza niepotrzebnie ogranicza­jący dynamizmy gospodarcze i społeczne do­starcza coraz to nowych bodźców do (jeśli nie ma innej możliwości) korupcyjnego omijania zakazu. Najbardziej poglądowego przykładu dostarcza okres prohibicji w Stanach Zjedno­czonych, który charakteryzował się, jak wiado­mo, nie spotykanym poprzednio rozkwitem po­wiązanej z gangsteryzmem korupcji. Na małą skalę dzieje się tak wszędzie, gdzie próbuje się zbyt dokładnie regulować codzienną praktykę życiową.A jeśli już jesteśmy przy regulacji, wspo­mnijmy, jak ważne jest także to, by system reguł podziału był elastyczny, podążał za roz­wojem gospodarczym i społecznym. Jeśli bo­wiem system ten usztywni się, staje się hamul­cem. Dynamiczne tendencje rozwoju gospodar­czego i społecznego muszą wtedy szukać moż­liwości ruchu naprzód po okrężnych, czasem korupcyjnych drogach.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)