ZABRANIAJĄCE REGUŁY

Reguły zabraniające na­tychmiastowego odwzajemniania się za dar, ce­lowo przedłużając zobowiązania i stan oczekiwa­nia na wdzięczność, umacniały jeszoze bardziej więzy wewnątrz społeczności. Dzisiejsze społe­czeństwa także nie mogłyby istnieć bez boga­tego systemu pomocy, wzajemnych przysług, opartego na zobowiązaniach moralno-etycznych. Pytanie brzmi tylko: kiedy ta praktyka sta­je się źródłem korupcji, a co za tym idzie, po­średnio prowadzi nie do integracji, ale do rozkładu społeczeństwa? Według wszelkiego prawdopodobieństwa dzieje się tak, gdy dana wspólnota interesów, w ramach której przebie­ga wymiana wzajemnych usług, staje się paso­żytem, żyjącym kosztem większej społeczności lub całego społeczeństwa. Zachodzi to wtedy, gdy jeden członek społeczności udostępnia dru­giemu dobro nie będące jego własnością, ale częścią dobra jakiejś większej grupy, na przy­kład miasta lub całego społeczeństwa, które to społeczność powierzyła mu do dzielenia.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)