WYMUSZONE NA PRZEMYŚLE

Wymuszenie bo­wiem na przemyśle realizacji tak szerokiego i skutecznego programu ochrony środowiska, któ­ry zahamowałby jego degradację, nieuchronnie zachwiałoby bilansem handlu zagranicznego da­nego kraju i spowodowałoby rozległy kryzys społeczno-gospodarczy. Tak więc grożącej pułapki gospodarczej i społecznej można by unik­nąć tylko dzięki szerokiej współpracy między­narodowej. Do tego samego wniosku —- różnymi drogami, poprzez różne obliczenia — dotarli autorzy wychodzących z odmiennych przesła­nek tak zwanych modeli globalnych, powsta­łych w ostatnich latach (Meadows i Meadows, Pestel i Mesarović, Beriloche, Moira oraz, o ile dobrze wiem, modele luksemburskiego instytu­tu badań systematycznych). Modele te akcen­tują zgodnie, że jest obecnie możliwe — drogą przestawienia się ze strategii agresywnych na kooperacyjne — zatrzymanie i odwrócenie wy­stępujących procesów negatywnych.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)