WYMIANA INFORMACJI

Nie przeceniajmy jednak znaczenia wymiany informacji. W praktyce międzyludzkiej i .spo­łecznej dość często brakuje do współpracy nie informacji, lecz obiektywnych warunków. Nie­potrzebne będą szczegółowe informacje o moim partnerze, jeśli dowiem się dzięki temu, że oko­liczności, interesy, dążenia partnera są odmien­ne od moich okoliczności, interesów i dążeń czy naiwet im przeciwne. W takich jakże częstych wypadkach wymiana informacji jest tylko jed­nym i niewystarczającym samym w sobie wa­runkiem nawiązania współpracy.Jeśli jednak obciążymy deizertującego stosunkowo dużą częścią szkody wyrządzonej przez niego społeczności, to reakcja ulegnie zwolnieniu, a gdy zysk i obciążenie zrównają się — zupełnie się zatrzyma. Pomyślmy, co się stanie na wspomnianym pastwisku, jeśli dezerter zostanie ob­ciążony całą stratą, jaką ponoszą .wszyscy gos­podarze.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)