WSPÓLNOTA INTERESÓW

W ten sposób deformuje on na korzyść własnej wspól­noty interesów, a pośrednio na swą własną ko­rzyść, obowiązujący system podziału dóbr, przez co spełnia się definicja korupcji. Zakładam, że gdyby udało się spieniężyć ta­kie akcje wspólnoty interesów, dałyby one w sumie kwotę daleko większą od 10 miliardów forintów. Pomyślmy, że jeżeli w Hiszpanii 50 procent stanowisk obsadzonych jest na za­sadzie takich „spółek akcyjnych”, to mianowani w ten sposób urzędnicy w 50 procentach decyzji szczebla państwowego, administracyjnego, lo­kalnego mogą spłacać, a na pewno w istotnym procencie spłacają swe długi wobec wspólnoty interesów bądź też coraz to nowymi przysłu­gami zwiększają swoje konto w „banku soli­darności grupowej”. A ponieważ każda decyzja administracyjna rozdziela między członków i warstwy społeczeństwa różne dobra (koncesje rzemieślnicze i handlowe, ulgi podatkowe, zwol­nienia, zamówienia publiczne, stanowiska i no­minacje dtp.), praktyka taka musi poważnie de­formować system podziału uważany przez spo­łeczeństwo za praworządny, sprawiedliwy lub chociażby możliwy do przyjęcia.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)