SYSTEM OPARTY NA RODZINIE

W taki sposób codziennie kształ­tują się we współczesnych społeczeństwach nie­mal feudalne społeczności, ąuasi-feudalne struk­tury częściowe, stosunki patron—klient, które tak samo pasożytniczo obrastają dobro ogólno­społeczne, czy taż od razu uniemożliwiają urze­czywistnienie interesu powszechnego jak wspo­mniane uprzednio szczuplejsze wspólnoty inte­resów. Warto z tego punktu widzenia zapoznać się z typologią społeczności Heidenheimera, na­szkicowaną przez autora w studium wprowa­dzającym do redagowanego przez niego tomu rozpraw na temat korupcji. Heidenheimer wy­różnił w swej typologii następujące cztery formy: Tradycyjny system oparty na rodzinie The traditional family — (kinship) — based sy­stem, w którym jedynym układem odniesienia jest wielka rodzina lub krąg krewnych; należą­cy do niej nie oczekują niczego od formacji szerszych niż krąg rodzinny i nie poczuwają się wobec takich szerszych społeczności do żad­nych obowiązków ani odpowiedzialności.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)