POJĘCIE PUŁAPKI

W ciągu minionych kilkudziesięciu lat dzięki teorii gier i decyzji oraz badaniom sytuacji konfliktowych przedstawiono opisy zjaiwiisk bar­dzo ważnych z punktu widzenia nauk społecznych. Pod koniec lat sześćdziesiątych nazywano je dylematami społecznymi, ostatnio coraz częściej mówi się o pułapkach s p o- łecznych. Te dwa terminy nie całkiem się jednak pokrywają: oznaczają one dwie pro­jekcje ozy też dwie następujące po sobie fazy tego samego zjawiska. Ogólnie można okreś­lić dylemat społeczny jako taką sytuację decyzyjną czy też konfliktową, w której stojące naprzeciwko siebie strony, starając się doprowadzić do optymalnego urzeczy­wistnienia własnych interesów, w rezultacie wychodzą na tym, zarówno każda z osob­na, jak i obie razem, gorzej, niż gdyby interesy te ze sobą uzgodniły. Pułapka społecz­na jest natomiast takim błędnym, nie kontro­lowanym przez społeczeństwo automatyzmem, który wytworzył się w wyniku złego, samolub­nego rozwiązania dylematu społecznego i który prowadzi do rezultatu sprzecznego z zamiara­mi podejmujących decyzję: zamiast umożliwić im uzyskanie pożądanych dóbr, właśnie pozbawda ich bądź co najmniej utrudnia czy nawet uniemożliwia ich zdobycie.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)