OGÓLNIE O WSPÓLNOTACH

Nie tyl!ko nasze życde gospodarcze, ale i spo­łeczne cierpi na poważne niedobory. Gdybyś­my sporządzili listę dóbr, których ciągle brak, powinno się na niej znaleźć nie tylko wiele to­warów i usług, ale także kilka ważnych ele­mentów niezbędnych dla zdrowego i bogatego bytu ludzkiego d społecznego, Chciałbym zająć się teraz tylko jędrnym: brakiem zdalnych do życia ludzkich wspólnot. „ Dziś na Węgrzech cierpią z tego powodu mi­liony ludzi, negatywne skutki wywierają także wpływ na całości rozwoju naszego społeczeń­stwa. Doświadczenie wykazuje, że wspólnoty potrzebne są zarowno jednostce, jak i społeczeń­stwu. Jednostce wspólnota jest potrzebna, gdyż może jej dać poczucie bezpieczeństwa, określić treść i cel życia, zwiększyć skuteczność jej wy­siłków, zapewnić możliwie pełniejszy rozwój osobowości. Natomiast społeczeństwu jako cało­ści wspólnoty są potrzebne, gdyż bez ich bogatej sieci ulega ono atomizacji, rozpada się na jed­nostki.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)